Styrelse

VD:

Henrik Andreasen

Vice VD:

Gert Aagesen

Styrelsemedlemmar:

Jeanette Kiegstad

Johnny Nielsen

Martin Pedersen

Bolagsordning

§ 1 Namn och hemort

§ 1 Namn och hemort

Föreningens namn är Konsten att rädda liv.

Föreningen, som stiftades 2017-02-14 och har hemort i Stockholm kommun, arbetar under nedanstående lagar och bestämmelser.

§ 2 Syfte

§ 2 Syfte

Föreningens syfte är att genom insamling, sponsring och aktiviteter samla in pengar till 1) hjärtstartare till olika föreningar och 2) pengar till områden som kan bidra till att hjälpa utsatta personer i Sverige.

§ 3 Medlemmar

§ 3 Medlemmar

Alla som ansöker om medlemskap och som kan ansluta sig till Föreningens syfte kan upptas i Föreningen.

Anmälan ska göras skriftligt på en anmälningsblankett som lämnas i Föreningens brevlåda.

För medlemmar under 18 år ska anmälningsblanketten skrivas under av förälder eller förmyndare.

Utträde ska göras skriftligt eller via mejl till Föreningen.

§ 4 Avstängning och uteslutning

§ 4 Avstängning och uteslutning

En medlem kan stängas av eller uteslutas om dennes uppförande strider mot Föreningens stadgar, eller om medlemmen på särskilt grovt sätt har åsidosatt sina medlemsplikter.

I ärenden om avstängning har medlemmen krav på att höras innan styrelsen fattar sitt beslut.

I ärenden om uteslutning kan medlemmen kräva att ärendet avgörs på nästa årsmöte och att ärendet förs upp på dagordningen som en särskild punkt.

För att genomföra en uteslutning krävs att årsmötet har samma röstmajoritet som vid ändring av Föreningens stadgar.

§ 5 Ordinarie årsmöte

§ 5 Ordinarie årsmöte

Årsmötet är Föreningens högsta beslutande organ.

Ordinarie årsmöte hålls en gång om året före utgången av januari månad.

Tillträde till årsmötet har alla Föreningens medlemmar samt dem som styrelsen bjuder in.

Årsmötet ska utlysas minst 4 veckor i förväg genom anslag på Föreningens webbplats med angivande av dagordning.

Alla medlemmar har röst- och yttranderätt. Man kan bara rösta genom att vara personligen närvarande.

Beslut fattas genom enkel majoritet. Stadgeändringar kräver dock en majoritet på minst 2/3 av de avgivna rösterna. Beträffande upplösning av Föreningen hänvisar vi till § 9.

Förslag som önskas behandlade ska vara inskickade skriftligt till styrelsen senast 2 veckor före årsmötet.

Eventuellt inkomna förslag offentliggörs genom anslag på Föreningens webbplats tillsammans med dagordning och den reviderade årsredovisningen senast en vecka före årsmötet.

Ett korrekt utlyst årsmöte är beslutsmässigt oavsett mötesdeltagarnas antal.

Mötesordföranden, som inte får vara medlem av styrelsen, väljs av mötesdeltagarna. Mötesordföranden avgör alla frågor som rör behandlings- och röstsätt.

Dagordning

Dagordningen för det ordinarie årsmötet ska omfatta minst följande punkter:

  1. Val av mötesordförande och protokollförare
  2. Presentation av styrelsens årsberättelse för godkännande
  3. Presentation av den reviderade årsredovisningen för det gångna året för godkännande
  4. Presentation av styrelsens förslag till medlemsavgift och budget för det kommande året för godkännande
  5. Behandling av inkomna förslag
  6. Val av ordförande jämna år
  7. Val av kassör jämna år
  8. Val av övriga styrelsemedlemmar (1 under jämna år)
  9. Val av 1 suppleanter till styrelsen för 1 år
  10. Övrigt
§ 6 Extra ordinarie årsmöte

§ 6 Extra ordinarie årsmöte

Styrelsen kan när som helst kalla till extra ordinarie årsmöte om minst en femtedel av Föreningens röstberättigade medlemmar skriftligen begär detta och anger ämnet som man vill behandla.

Årsmötet ska hållas senast 4 veckor efter att styrelsen mottagit denna begäran.

När det gäller kallelse, mötesordförande, röstning m.m. gäller samma bestämmelser som för det ordinarie årsmötet.

§ 7 Styrelsen

§ 7 Styrelsen

Alla aktiva medlemmar är valbara till styrelsen.

Styrelsen är Föreningens dagliga ledning och representerar Föreningen i alla sammanhang. Styrelsen kan tillsätta nödvändiga utskott. Styrelsen konstituerar sig själv.

Styrelsen består av en ordförande, en kassrör och ytterligare 1 medlem som väljs för två år åt gången på det ordinarie årsmötet.

Ordföranden, kassören och 1 styrelsemedlemmar väljs jämna år.

Styrelsen fastställer själv sin arbetsgång och ska föra protokoll över sina förhandlingar. Styrelsen ska se till att protokoll och övriga dokument som berör Föreningen arkiveras på ett betryggande sätt.

Föreningen tecknas av ordföranden och i ekonomiska ärenden av kassören. Alla ekonomiska åtaganden ska godkännas av den budgetansvariga styrelsemedlemmen.

Köp, försäljning eller pantsättning av fast egendom ska godkännas av årsmötet.

§ 8 Bokföring och revision

§ 8 Bokföring och revision

Föreningens bokföringsår är kalenderåret.

Styrelsen ska senast den 15 februari lämna årsredovisning för det gångna året per 31 december till revisorerna.

Resultat- och balansräkning som läggs fram under årsmötet för godkännande ska vara försedd med revisorernas kommentar och underskrift.

Revisorerna ska varje år före 1 mars gå igenom hela redovisningen och kontrollera att lagstiftningen har följts och att behållningarna finns.

§ 9 Föreningens upplösning

§ 9 Föreningens upplösning

Beslut om föreningens upplösning kan endast fattas på ett i detta syfte särskilt inkallat extra ordinärt årsmöte.

För att årsmötet ska vara beslutsmässigt krävs att minst 2/3 av Föreningens röstberättigade medlemmar är närvarande. För att förslaget ska kunna genomföras krävs att minst 3/4 av de röstberättigade röstar för förslaget.

Vid ett sådant flertal på ett årsmöte, som inte är beslutsmässigt, inkallas till ett nytt årsmöte där beslutet kan fattas med ovanstående majoritet, oavsett vilket antal röstberättigade medlemmar som är närvarande.

Vid upplösning tillfaller eventuella tillgångar allmännyttiga ändamål efter årsmötets beslut.